REGULAMIN

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy na pobyt turystyczny zawartej pomiędzy Klientem a Monali.

 

§ 2 REZERWACJA

 1. Wysłanie Formularza Rezerwacyjnego stanowi akceptację powyższego Regulaminu i jest potwierdzeniem zawarcia umowy przez Klienta.
 2. Wraz z dokonaniem rezerwacji Klient zobowiązany jest do wpłaty 30% zadatku w terminie 3 dni na rachunek bankowy Monali. W przypadku braku wpływu zadatku rezerwacja ulega anulowaniu.
 3. Pozostałą do rozliczenia należność za pobyt Klient wpłaci najdalej w dniu przyjazdu gotówką w biurze Monali
 4. Przy anulacji rezerwacji w terminie 14 dni przed planowanym przyjazdem lub w przypadku braku przyjazdu, Klient zobowiązany jest do zapłaty pełnej kwoty za pobyt w rezerwowanym terminie.
 5. Istnieje możliwość przeprowadzenia anulacji rezerwacji bez ponoszenia przez Klienta obciążeń, tylko w sytuacji gdy wskaże on nowego Klienta na ten sam pokój i w tym samym terminie. W takim przypadku Klient otrzyma zwrot wpłaconej kwoty.

 

§ 3CENA

 1. Podana w opisie cena obejmuje :
 • pobyt w pokoju maksymalnej ustalonej dla niego ilości osób za 1 dobę,
 • wyżywienie zgodnie z wyborem opcji wartości doby (BB lub HB)
 • miejsce parkingowe nie strzeżone
 1. Podana w opisie pokoju cena nie obejmuje:
 • opłaty klimatycznej wg. obowiązującej taryfy ustalonej uchwałą rady Gminy(płatna w dniu przyjazdu),

 

§ 4 WARUNKI POBYTU

 1. Okres rozliczeniowy pokoju wynosi 1 dobę, która trwa od godziny 14.00 do godziny 11.00. Istnieje możliwość dostosowania godzin do potrzeb Klienta.
 2. Po przyjeździe konieczne jest zakwaterowanie Klienta na podstawie dowodu osobistego lub paszportu
 3. W przypadku wystąpienia szkody, Klient powinien zawiadomić o niej Monali niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 4. Klient zobowiązuje się do eksploatacji pokoju zgodnie z jego przeznaczeniem, nieusuwania z pokoju jakichkolwiek elementów jego wyposażenia, jak również zobowiązuje się do niekopiowania oddanych mu na czas pobytu kluczy do pokoju
 5. Klient zobowiązany jest każdorazowo do należytego zabezpieczenia pokoju w przypadku jego opuszczenia poprzez zamknięcie okien i drzwi wejściowych na klucz oraz staranne przechowywanie kluczy bez dostępu do nich osób trzecich.
 6. Ze względu na bezpieczeństwo, zabronione jest używanie w pokojach urządzeń elektrycznych nie stanowiących wyposażenia pokoju
 7. Klient zobowiązuje się do nieprzetrzymywania zwierząt w pokojach oraz przestrzegania zakazu palenia tytoniu. W przypadku stwierdzenia naruszenia regulaminu w tym zakresie, klient może zostać ukarany karą porządkową w wysokości kwoty jednej doby pobytu.
 8. W dniu wyjazdu Klient zobowiązany jest do przekazania kluczy od pokoju przedstawicielowi Monali
 9. W wyjątkowych sytuacjach – awarii w pokoju, kradzieży, działania siły wyższej lub innego zdarzenia losowego – Monali ma prawo do udostępnienia Klientowi lokalu zamiennego o parametrach i powierzchni odpowiadającej zarezerwowanemu pokojowi, w tej samej miejscowości. W wypadku braku zgody Klienta na substytucyjny pokój umowa ulega rozwiązaniu, w związku z czym Monali ma obowiązek zwrotu Klientowi wpłaconej przez Niego sumy pieniędzy pomniejszonej o rzeczywisty czas pobytu
 10. Monali nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Klienta.
 11. W celu zapewnienia wszystkim Gościom bezpieczeństwa i spokoju pobytu, cisza nocna obowiązuje od godziny 22.00 do 6.00

 

§ 5 DANE OSOBOWE

 1. Dokonując rezerwacji Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Monali
 2. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji, ułatwienia dokonywania kolejnych rezerwacji oraz w celach marketingowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.
 3. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.

 

§ 6 INNE

W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 września 2009 roku.